Servicii – Casa Verde

Generăm Energie!

General Electric este instalator autorizat validat de Administrația Fondulul pentru Mediu în „Programul Național Casa Verde Fotovoltaice”, pentru producerea de energie electrică, în vederea acoperirii necesarului de consum și livrării surplusului în rețeaua națională.

Ce se finanțează:

 • cheltuielile cu achiziţia sistemului de panouri fotovoltaice cu putere minimă instalată de 3kWp (sistemul de panouri fotovoltaice, invertor, conexiuni, tablou electric);
 • cheltuielile cu montajul şi punerea în funcţiune a sistemului de panouri fotovoltaice;
 • TVA aferentă cheltuielilor eligibile;
 • valoarea finanțată: finanţarea se acordă în cuantum de maximum 20.000 de lei, sub condiția suportării unei contribuții proprii a beneficiarului de 2.000 de lei.

Cine beneficiază de finanțare:

 • persoanele fizice cu domiciliul în România;
 • proprietarul imobilului construcţie pe care se amplasează sistemul de panouri fotovoltaice;
 • imobilul nu trebuie să facă obiectul unui litigiu în curs de soluţionare la instanţele judecătoreşti, vreunei revendicări potrivit unei legi speciale sau dreptului comun sau al unei proceduri de expropriere pentru cauză de utilitate publică;
 • persoanele fizice care nu au obligaţii restante la bugetul de stat şi la bugetul local.

Documente necesare înscrierii:

 • actul de identitate al solicitantului;
 • certificatul de atestare fiscală privind obligaţiile de plată către bugetul de stat, emis pe numele solicitantului, de către organul teritorial de specialitate al Ministerului Finanţelor Publice;
 • certificatul de atestare fiscală privind impozitele şi taxele locale şi alte venituri ale bugetului local, emis pe numele solicitantului, de către autoritatea publică locală în a cărei rază teritorială îşi are domiciliul;
 • extras de carte funciară din care să rezulte dreptul de proprietate asupra imobilului construcţie pe care se va implementa proiectul.

Documente necesare înscrierii pentru situații deosebite:

 • dacă sistemul de panouri fotovoltaice care deserveşte construcţia se amplasează pe teren, se va prezenta în plus și extras de carte funciară, din care să rezulte că solicitantul este proprietar/deţine un drept de folosinţă asupra imobilului teren;
 • dacă din extrasul de carte funciară nu rezultă exact adresa de implementare, se va prezenta în plus și un document, în original sau copie, emis de unitatea administrativ-teritorială din care să rezulte că imobilul înscris în cartea funciară, prezentată în vederea implementării proiectului, este aferent adresei menţionate.

ATENȚIE !!!

 • toate documentele solicitate trebuie să fie în termen de valabilitate la data înscrierii, în original sau în copie legalizată;
 • se pot depune cereri de finanțare pentru imobile care au maximum două cărți funciare individuale înscrise într-o carte funciară colectivă (ex.: maximum două apartamente într-un imobil, maximum două case în oglindă etc.);
 • în cazul unui imobil, identificat cu număr cadastral şi topografic, care are mai mulți coproprietari, unul singur dintre aceștia poate depune o singură cerere de finanţare în cadrul programului; dacă doi proprietari ai aceluiași imobil depun cerere de finanțare pentru același imobil, prioritate are prima cerere de finanțare depusă, doar una dintre cele două putând fi aprobată.

Etapele programului:

a) publicarea pe pagina de internet www.afm.ro a informațiilor necesare demarării sesiunii de validare a instalatorilor;

b) aprobarea instalatorilor;

c) încheierea contractelor de participare;

d) depunerea garanției de către instalatorii cu care a fost încheiat contract de participare;

e) publicarea listei instalatorilor validați;

f) publicarea pe pagina de internet a AFM a informațiilor necesare demarării sesiunii de înscriere a solicitanților;

g) încărcarea în aplicație a documentelor necesare de către solicitanți și rezervarea sumelor aferente finanțării prin înscrierea în aplicație, etapă care poate fi derulată în paralel cu acțiunile menționate la lit. b)—e);

h) selectarea de către solicitanți a unui instalator validat, prin intermediul aplicației;

i) analiza documentelor încărcate de solicitanți de către instalatorul selectat;

j) aprobarea/respingerea/refuzul solicitanților de către instalator, prin intermediul aplicației;

k) aprobarea/respingerea de către AFM a solicitanților, în baza listelor generate de aplicație;

l) contestarea rezultatului de către solicitanți;

m) semnarea contractelor de finanțare de către unitățile de cult, generate prin intermediul aplicației;

n) implementarea proiectului;

o) decontarea sumelor solicitate de instalatorii validați;

p) verificarea de către AFM a corectitudinii analizei eligibilității beneficiarilor și a documentelor depuse în vederea decontării, efectuate de către instalatori, prin eșantion;

q) monitorizarea beneficiarilor.

VREAU SĂ MĂ ÎNSCRIU!

Pentru mai multe informații puteți suna la numărul de telefon +4 0748.291.130 sau să trimiteți un e-mail la adresa:  office@general-electric.ro

casa verde bacau

General Electric Bacău

Pentru a fi la curent cu noutățile General Electric Bacău, vă recomandăm să ne dați follow/urmărire!


This will close in 30 seconds

Deschide chat-ul!
Aveți nevoie de ajutor?
WhatsApp Chat
Bună ziua!
Vă putem ajuta?
Vă răspundem de luni până vineri, în intervalul orar 8.00-16.30!